Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Baszni Dolnej

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

STRONY INTERNETOWEJ I APLIKACJI MOBILNEJ

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej  pod adresem zsbasznia.szkolna.net

Data publikacji strony internetowej: 02-12-2014 r.  .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12-05-2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • pliki graficzne często nie posiadają tekstów alternatywnych, dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej (skan),
 • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków.

Powody wyłączenia:

 • zdjęcia i dokumenty archiwalne mogą nie spełniać wszystkich warunków o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty archiwalne mogą nie być w pełni dostępne.

Dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery występujące na stronie internetowej zgodnie ze Standardem WCAG 2.1.

Ułatwienia na stronie internetowej

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 1. Na stronie zostało umieszczone narzędzie do powiększania w nagłówku
  w formie Litery „A” z odpowiednią ilością znaków „+”. Dostępne są trzy stopnie powiększenia strony: 
 • A        - podstawowa wielkość,
 • A+      - wielkość pośrednia,
 • A++    - największa czcionka.

Poza tym, przeglądarki internetowe mają możliwość powiększania strony za pomocą skrótów klawiaturowych Ctrl + lub Ctrl + Scroll myszki.

 1. Kolejnym elementem poprawiającym czytelność strony jest możliwość zmiany kontrastu ze standardowego jaki daje monitor i przeglądarka, na kontrast dynamiczny, mocno czytelny (żółta czcionka na czarnym tle),
  - (negative contrast).
 2. Elementy te są szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.
 3. Witryna ma również możliwość poruszania się bez użycia myszki, tylko za pomocą klawiatury.
 4. Strona działa także na urządzenia mobilnych. Zastosowany jest tutaj standard „responsywnych stron internetowych” – ang. „Responsive Web Design”, który dostosowuje elementy strony do rozdzielczości smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych. 

Na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Poruszanie się po stronie - Mapa strony

Obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę  nagłówków, które  umożliwiają szybkie poruszanie się po stronie. Filtry,  kalendarze, formularze i inne widżety zbudowane są zgodnie ze standardami i  dostępne również przy użyciu samej klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu.

W nagłówku strony zostało umieszczone główne menu strony. Zawiera ono pozycje:

 • O szkole 
 • Komunikaty
 • Nauczyciele 
 • Dyrekcja
 • kontakt 
 • Deklaracja dostępności
 • Egzamin ósmoklasisty
 • Promocja zdrowia

Strona zawiera również podmenu, znajdujące się w lewym panelu bocznym. Zawiera ono:

 • SKS
 • Jadłospisy
 • Rodo
 • Dla ucznia
 • Dokumenty szkoły
 • Rada rodziców
 • Pedagog szkolny
 • Organizacje w szkole
 • Publiczne Przedszkole
 • Wzory dokumentów
 • MUKS Libero Basznia
 • ORLIK 
 • COVID - 19

Serwis zawiera wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie głównej i każdej podstronie serwisu.

Dokumenty

Na stronach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej znajdują się pliki do pobrania różnego rodzaju dokumentów szkolnmych oraz informacji dla uczniów i rodziców. Njaczęście są publikowane w formacie PDF, szeroko dostępnym dla ogółu społeczeństwa cyfrowego. Natomiast w przypadku umieszczenia na stronie skanów, publikujemy
w miarę możliwości, także jego dostępną wersję alternatywną w formacie PDF,  RTF lub DOC. Linki do aplikacji obsługujących ww. formaty podajemy poniżej:

Format PGF - Adobe Reader

Format RTF i DOC -  www.office.com - gdzie jest mozliwość wyświetlenia plików w ww. formacie po zalogowaniu kontem ucznia np. nazwa.konta@zspbaszniadolna.edu.pl

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 23.05.2021r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 20.10.2021r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres
e-mail: zsp-basznia@gminalubaczow.pl. Można również kontaktować się dzwoniąc pod numer telefonu: 16 632 7007. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Dostępność architektoniczna

 

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od głównej strony ulicy Szkolna 24, oraz 3 wejścia boczne, pierwsze od strony dobudowanego przedszkola: drugie od bocznej drogi – wejście na halę sportową  oraz trzecie od tylnej strony hali sportowej ( od boiska sportowego ).
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym i wejściach bocznych są pracownicy obsługi ( np. konserwator, sprzątaczka).
 3. W budynku na każdym poziomie (poziom -1, 0, +1) znajduje się korytarz.  Korytarze szerokie umożliwiające swobodne poruszanie się. Budynek nie posiada wind.
 4. Na poziomie 0 po przejściu paru stopni schodów znajduje się 1 toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

Miejscowość                      , dnia ………………………. 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: ...............................................................

Adres wnioskodawcy: ............................................................................

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Baszni Dolnej

Ul. Szkolna 24

37-621 Basznia Dolna

Wniosek o zapewnienie dostępności

Na postawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) jako:

(zaznacz jedną z poniższych odpowiedzi):

☐osoba ze szczególnymi potrzebami

☐przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami

wnoszę o zapewnienie dostępności w zakresie:

(zaznacz jedną z poniższych odpowiedzi):

☐dostępności architektonicznej

☐dostępności informacyjno – komunikacyjnej.

Wskazuję barierę utrudniającą lub uniemożliwiającą zapewnienie dostępności
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baszni Dolnej (wraz z uzasadnieniem):

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 

Jednocześnie wskazuję preferowany sposób zapewnienia dostępności:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Proszę skontaktować się ze mną w następujący sposób:

(zaznacz jedną z poniższych odpowiedzi):

 

☐telefonicznie ..............................................................................

☐listownie pod adresem: ...............................................................

☐mailowo pod adresem: ................................................................

☐inna forma, jaka?:......................................................................

Data i podpis wnioskodawcy: ..............................................................

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno Przedszkolny w Baszni Dolnej, ul. Szkolna 24, 37-621 Basznia Dolna, zwana dalej Administratorem.

2) z administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu 16 6327007 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres zsp-basznia@lubaczow.com

3) przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail:

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o zapewnienie dostępności.

5) postawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2020 poz.1062) o zapewnianiu dostępności osób ze szczególnymi potrzebami.

6) Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rozpatrzenia wniosku i przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum.

7) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie pracownicy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Baszni Dolnej oraz inne podmioty niezbędne do wspierania zapewnienia dostępności.

8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym rozpatrzenia wniosku. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

 

1.4.15   STANDARD DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ I INFORMACYJNEJ

 1. Szkoła zapewnia dostępność cyfrową na poziomie określonym w Ustawie z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Art. 2, ust. 3) w oparciu o wszystkie prowadzone przez nią strony internetowe, w tym również BIP, intranet lub ekstranet, a także wszystkie publikowane w nich treści, w tym dokumenty i multimedia elektroniczne, z wyjątkami, określonymi w Art. 3 Ustawy.

 

 1.  Szkoła zapewnia likwidację barier informacyjnych, poprzez wprowadzenie dostępnego systemu informatycznego, służącego zarządzaniu szkołą oraz komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi - dziennik elektroniczny.

 

 1.  Szkoła zapewnia likwidację barier komunikacyjnych i informacyjnych w ramach prowadzonych na swoim terenie szkoleń i warsztatów. Szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących standardu szkoleniowego i informacyjnego znaleźć można w Załączniku nr 2 (Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020, dostępnym na stronie internetowej www.power.gov.pl).

 

 1.  Szkoła w kontaktach z rodzicami/ opiekunami prawnymi i uczniami, zapewnia możliwość korzystania z form wspomaganej komunikacji i AAC.

 

 1.  Szkoła udostępnia informacje i niezbędne materiały w druku powiększonym lub w wersji elektronicznej, zgodnie z zapotrzebowaniem ich odbiorców.

 

 1.  Szkoła gwarantujące przygotowanie i udostępnienie najważniejszych dokumentów (statut, procedury, zarządzenia) w języku prostym.

 

 1.  Szkoła samodzielnie, bądź przy wykorzystaniu zasobów zewnętrznych, organizuje cykliczne audyty dostępności udostępnianych przez nią treści cyfrowych.

 

 1.  Szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym, przygotowuje specyfikacje dokonywanych na jej potrzeby zamówień, z uwzględnieniem standardów dostępności cyfrowej i informacyjnej.

 

 1.  Każda osoba odpowiedzialna za tworzenie, publikowanie lub inne rozpowszechnianie treści cyfrowych oraz drukowanych, a także osoby odpowiedzialne za cyfrową infrastrukturę, jej konserwację, zamawianie, zakup i odbiór w ramach szkoły zostały przeszkolone w zakresie wymogów dotyczących dostępności cyfrowej i informacyjnej, przy czym zakres tematyczny szkoleń dobrany został odpowiednio do zakresu kompetencji poszczególnych pracowników.

Podejmowane działania

 • Zmodyfikowana została strona internetowa zgodnie z wymogami ustawy.
 • Dokonana została aktualizacja deklaracji dostępności.
 • W szkole zapewniony jest dostępny system informatyczny służący zarządzaniu szkołą oraz komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi - dziennik elektroniczny, profil szkoły na Facebooku, nauka zdalna z wykorzystaniem komunikatora Teams, messenger .
 • Na bieżąco monitorowane są potrzeby i prowadzone dostosowania także w zakresie dostępnego przygotowania dokumentów.

Potwierdzenie realizacji

 • Strona internetowa szkoły
 • Dostępny e-dziennik
 • Komunikator Teams
 • Profil szkoły na Facebooku

 

Zapotrzebowanie

 • Szkolenie z zakresu dostępności cyfrowej
 • Współpraca z koordynatorem w gminie  - standaryzacja na poziomie gminy zasad publikowania informacji w jednostkach organizacyjnych.

 

 

 

 

Facebook

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny